Đếm số lần xuất hiện của các chữ số trong một chuỗi

Để đếm số lần xuất hiện của các chữ số trong một chuỗi

Để đếm số lần xuất hiện của các chữ số trong một chuỗi, bạn có thể sử dụng một phương pháp tương tự như đếm số lần xuất hiện của các chữ cái. Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện điều này:

def count_digit_occurrences(string):
    digit_count = {}
    for char in string:
        if char.isdigit():
            if char in digit_count:
                digit_count[char] += 1
            else:
                digit_count[char] = 1
    return digit_count
 
string = “1234567890”
digit_occurrences = count_digit_occurrences(string)
print(digit_occurrences)

Trong ví dụ này, chúng ta tạo một hàm count_digit_occurrences() nhận vào một string (chuỗi cần đếm). Hàm này sử dụng một vòng lặp for để duyệt qua từng ký tự trong chuỗi. Trong vòng lặp, chúng ta kiểm tra xem ký tự đó có phải là một chữ số sử dụng isdigit(). Nếu là chữ số, chúng ta sử dụng một từ điển (digit_count) để lưu trữ số lần xuất hiện của mỗi chữ số. Nếu chữ số đã tồn tại trong từ điển, chúng ta tăng giá trị tương ứng lên 1; nếu không, chúng ta thêm chữ số vào từ điển với giá trị ban đầu là 1.

Cuối cùng, hàm trả về từ điển digit_count chứa số lần xuất hiện của các chữ số trong chuỗi.

Kết quả khi chạy ví dụ trên sẽ tương tự như sau:

{‘1’: 1, ‘2’: 1, ‘3’: 1, ‘4’: 1, ‘5’: 1, ‘6’: 1, ‘7’: 1, ‘8’: 1, ‘9’: 1, ‘0’: 1}

Ở đây, chữ số “1” xuất hiện 1 lần, “2” xuất hiện 1 lần, “3” xuất hiện 1 lần, và tiếp tục cho đến chữ số “0”, mỗi chữ số xuất hiện 1 lần.

Trả lời