Để đếm số lần xuất hiện của các chữ cái trong một chuỗi

Để đếm số lần xuất hiện của các chữ cái trong một chuỗi

Để đếm số lần xuất hiện của các chữ cái trong một chuỗi, bạn có thể sử dụng một phương pháp kết hợp của các hàm xử lý chuỗi và vòng lặp trong Python. Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện điều này:

def count_letter_occurrences(string):
    letter_count = {}
    for char in string:
        if char.isalpha():
            char = char.lower()
            if char in letter_count:
                letter_count[char] += 1
            else:
                letter_count[char] = 1
    return letter_count
 
string = “Hello, World!”
letter_occurrences = count_letter_occurrences(string)
print(letter_occurrences)

Trong ví dụ này, chúng ta tạo một hàm count_letter_occurrences() nhận vào một string (chuỗi cần đếm). Hàm này sử dụng một vòng lặp for để duyệt qua từng ký tự trong chuỗi. Trong vòng lặp, chúng ta kiểm tra xem ký tự đó có phải là một chữ cái sử dụng isalpha(). Sau đó, chúng ta chuyển đổi ký tự thành chữ thường bằng cách sử dụng lower(). Tiếp theo, chúng ta sử dụng một từ điển (letter_count) để lưu trữ số lần xuất hiện của mỗi chữ cái. Nếu chữ cái đã tồn tại trong từ điển, chúng ta tăng giá trị tương ứng lên 1; nếu không, chúng ta thêm chữ cái vào từ điển với giá trị ban đầu là 1.

Cuối cùng, hàm trả về từ điển letter_count chứa số lần xuất hiện của các chữ cái trong chuỗi.

Kết quả khi chạy ví dụ trên sẽ tương tự như sau:

{‘h’: 1, ‘e’: 1, ‘l’: 3, ‘o’: 2, ‘w’: 1, ‘r’: 1, ‘d’: 1}
Ở đây, chữ cái “h” xuất hiện 1 lần, “e” xuất hiện 1 lần, “l” xuất hiện 3 lần, “o” xuất hiện 2 lần, “w”, “r”, và “d” xuất hiện mỗi chữ cái 1 lần.

 

Trả lời