Đề thi học sinh giỏi toán 9 cấp huyện 2023-2024

Đề thi học sinh giỏi toán 9 huyện Ứng Hoà 2023-2024

https://drive.google.com/file/d/1QRG8N0KEFfA9KzQ-BZ_2-3zfSPjrVeSW/view?usp=drive_link

Đề thi học sinh giỏi toán 9 Tp Phúc Yên Vĩnh Phúc 2023-2024

https://drive.google.com/file/d/15AlONKXKMraV8jiUdIyMCyH6FK4Dduli/view?usp=sharing

Trả lời