Nhập xuất dữ liệu từ file vào mảng 2 chiều

Nhập dữ liệu từ file vào một mảng hai chiều

Để nhập dữ liệu từ file vào một mảng hai chiều, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình Python. Dưới đây là một ví dụ cách nhập dữ liệu từ một file văn bản vào một mảng hai chiều trong Python:

 1. Chuẩn bị file dữ liệu: Tạo một file văn bản (.txt) chứa dữ liệu mà bạn muốn nhập vào mảng hai chiều. Ví dụ, file “data.txt” chứa các giá trị ngăn cách nhau bằng khoảng trắng hoặc dấu phẩy:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
 1. Sử dụng Python để đọc file và nhập dữ liệu vào mảng hai chiều:
def read_data_from_file(filename):
  data = []
  with open(filename, 'r') as file:
    for line in file:
      row = line.strip().split() # Tách các giá trị trong mỗi dòng
      row = [int(val) for val in row] # Chuyển đổi giá trị thành số nguyên
      data.append(row) # Thêm dòng vào mảng hai chiều
  return data

# Ví dụ sử dụng:
filename = 'data.txt'
array_2d = read_data_from_file(filename)
print(array_2d) # Output: [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]

Trong ví dụ này, chúng ta định nghĩa một hàm read_data_from_file(filename) để đọc dữ liệu từ file và nhập vào một mảng hai chiều. Chúng ta mở file với open(filename, 'r') để đọc dữ liệu từ file.

Sau đó, chúng ta duyệt qua từng dòng trong file bằng cách sử dụng vòng lặp for line in file. Trong mỗi dòng, chúng ta sử dụng strip() để loại bỏ dấu xuống dòng và split() để tách các giá trị dựa trên khoảng trắng. Sau đó, chúng ta chuyển đổi các giá trị từ chuỗi sang số nguyên bằng cách sử dụng int(val) và lưu vào một danh sách row.

Cuối cùng, chúng ta thêm danh sách row vào mảng hai chiều data bằng cách sử dụng data.append(row).

Trong ví dụ trên, chúng ta đọc dữ liệu từ file “data.txt” và in ra mảng hai chiều array_2d đã nhập từ file.

Ghi một mảng hai chiều vào một file văn bản

Để ghi một mảng hai chiều vào một file văn bản trong Python, bạn có thể sử dụng các phương thức của đối tượng file để ghi dữ liệu. Dưới đây là một ví dụ cách ghi một mảng hai chiều vào một file:

def write_data_to_file(filename, data):
  with open(filename, 'w') as file:
    for row in data:
      row_str = ' '.join(str(val) for val in row) # Chuyển đổi mỗi hàng thành chuỗi
      file.write(row_str + '\n') # Ghi chuỗi hàng vào file và thêm dấu xuống dòng

# Ví dụ sử dụng:
filename = 'data.txt'
array_2d = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
write_data_to_file(filename, array_2d)

Trong ví dụ trên, chúng ta định nghĩa một hàm write_data_to_file(filename, data) để ghi một mảng hai chiều vào file. Chúng ta mở file với open(filename, 'w') để ghi dữ liệu vào file. Đối với mỗi hàng trong mảng hai chiều, chúng ta chuyển đổi nó thành một chuỗi sử dụng join() và str(val) để chuyển đổi từng giá trị thành chuỗi. Sau đó, chúng ta ghi chuỗi hàng đó vào file bằng file.write() và thêm dấu xuống dòng ('\n') để ngắt dòng.

Trong ví dụ trên, chúng ta ghi mảng hai chiều array_2d vào file “data.txt”. Nếu file đã tồn tại, dữ liệu trong file sẽ bị ghi đè bởi dữ liệu mới. Nếu file chưa tồn tại, nó sẽ được tạo mới và ghi dữ liệu vào đó.

 

Trả lời